Virago MC Club Danmark's Vedtægter(Vedtaget på generalforsamlingen 25. maj 2019 i Druestrup)

§1 Landsforeningens navnStk. 1

Landsforeningens navn er Virago MC Club Danmark.

Stk. 2

Landsforeningen er stiftet den 30. august 1990.

Stk. 3

Landsforeningens postadresse er lig med formandens adresse.

§2 Landsforeningens formålStk. 1

Landsforeningens formål er at gavne Virago-ejeres interesser på bedste måde. Virago MC Club Danmark har en overordnet og koordinerende funktion i forhold til lokalafdelingerne.

§3 MedlemmerStk. 1

Som medlemmer kan optages myndige ejere og brugere af motorcykel mærket YAMAHA Virago, Star samt nært beslægtede YAMAHA modeller

Stk. 3

MC-klubber, enkeltpersoner og firmaer, som ønsker at støtte landsforeningen, kan opnå passivt medlemskab og kan derved deltage i arrangementer. Kontingent for passivt medlemskab er lig normalt kontingent.

Stk. 4

Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for landsforeningens forpligtigelser. Kun den til enhver tid tilstedeværende foreningsformue hæfter for disse.

§4 GeneralforsamlingStk. 1

Stk. 1. Landsforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær Generalforsamling skal afholdes hvert år mellem 1. maj og 30 juni.Generalforsamlingen må ikke falde i en weekend med en helligdag (Pinse eller Kr.Himmelfart). Men skal dato lægges senest 1. Januar.

Stk. 2

Stemmeret på generalforsamlingen opnås først efter et års medlemskab, og kun ved personligt fremmøde. Fuldmagt kan ikke anvendes. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Stk. 3

Der indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen offentliggøres på hjemmesiden.

Stk. 4

Med indkaldelsen følger en dagsorden der mindst indeholder følgende punkter:

  1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere.
  2. Formandens beretning og godkendelse.
  3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af to revisorer.
  8. Eventuelt.

Stk. 5

Der foretages skriftlig afstemning når det drejer sig om valg til bestyrelse, om lovændringer og hvis mindst 10% af de fremmødte kræver det. Ved personvalg dog kun hvis der er mere end en kandidat.

Stk. 6

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver lovændringer ⅔ majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 7

Beslutning om foreningens opløsning kræver ¾ af samtlige medlemmers samtykke. Evt. overskud fordeles mellem lokalklubberne. Fordelingen udregnes således at lokalklubben modtager et beløb pr. stemmeberettiget medlem af VMCCDK.

Stk. 8

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hånde senest 1. marts. Rettidigt indkomne forslag skal sammen med indkaldelsen offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage før afholdelse.

§5 Ekstraordinær generalforsamlingStk. 1

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det eller hvis ¼ af medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt forlanger det, med angivelse af de spørgsmål der ønskes behandlet.

Stk. 2

Hvis en bestyrelse opløses på en generalforsamling kan et flertal af bestyrelsen på samme generalforsamling kræve opløsningen af bestyrelsen behandlet på en ekstraordinær generalforsamling. En sådan ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er at betragte som ikke opløst indtil den ekstraordinære generalforsamling.

§6 Landsforeningens ledelseStk. 1

Landsforeningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5 stemmeberettigede medlemmer. Valget foregår på følgende måde: De fremmødte vælger deres bestyrelsesmedlemmer blandt de opstillede, under hensyntagen til, at der til enhver tid kun kan være 2 repræsentanter fra samme lokalklub.

Stk. 2

Formanden vælges af generalforsamlingen blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3

Genvalg kan finde sted.

Stk. 4

Bestyrelsen konstituerer sig. Bestyrelsen overtager 14 dage efter generalforsamlingen ansvaret for foreningens ledelse af den afgående bestyrelse, såfremt denne ikke har forlangt ekstraordinær generalforsamling jvf. §5 stk. 2.

Stk. 5

Bestyrelsen udpeger en kasserer, denne behæver ikke være medlem af bestyrelsen.

§7 BestyrelsenStk. 1

Formanden eller to bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det skønnes nødvendigt.

Stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal inkl. formanden er til stede. Mødeform er valgfri.

Stk. 3

Over forhandlingerne udfærdiger sekretæren et referat. Eventuelle mindretal har krav på at få deres mening med i referatet. Referatet vil blive offentliggjort.

Stk. 4

Skulle et bestyrelsesmedlem få forfald i sin valgperiode indtræder suppleanten.

Stk. 5

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis forhold har vist sig at være uforenelige med medlemmernes berettigede krav på ordnede forhold.

Stk. 6

Clubrygmærker o. lign. vil blive betegnet som uforenelig adfærd.

Stk. 8

Hvis formanden går af, rykker næstformanden op som formand, og den afgående formands suppleant træder ind i bestyrelsen som menigt medlem.

Stk. 9

Ny formand vælges på næste generalforsamling.

Stk. 10

Alt bestyrelsesarbejde er vederlagsfrit, dog betaler VMCCDK kørselsudgifter og let forplejning o.lign. udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet

Stk. 11

Bestyrelsen varetager salg af mærker. Danmarksbuen og Viragomærket kan kun købes af klubbens medlemmer.

§8 ØkonomiStk. 1

Til dækning af landsforeningens udgifter betaler hvert medlem et årligt kontingent af 325,- dkk, som foreslås af bestyrelsen, men fastsættes og besluttes af generalforsamlingen. Kontingentet kan dog max. ændres med 25% i forhold til det foregående år.

Stk. 2

Ved indmeldelse indbetales et gebyr der fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3

Tilbagebetaling af dele af kontingent og indmeldelsesgebyr, kan ikke finde sted.

Stk. 4

Kontingentet forfalder til betaling den 5. januar. Er kontingentet ikke rettidigt indbetalt, mister man sin stemmeret til den førstkommende generalforsamling. Er man mere end 1 måned i restance slettes medlemskabet.

Stk. 5

Bestyrelsen kan lade foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Stk. 6

Landsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 7

Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisorskik, herunder skal foretages kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt.

Stk. 8

Årsregnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger såvel med hensyn til vurderingerne af posterne i status som vedrørende regnskabets specifikation, opstilling og posternes benævnelse.

Stk. 9

Foreningens reviderede regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse, offentliggøres bestyrelsens beretning samt referat af generalforsamlingen, ligeledes på foreningens hjemmeside.

§9 LokalafdelingerStk. 1

Oprettelse af en lokalafdeling forudsætter godkendelse af landsforeningens bestyrelse. En lokalafdeling skal bestå af mindst 10 personer, som er medlem af landsforeningen samt ejer og/eller bruger af en af landsforeningen godkendt motorcykel. Formanden for lokalafdelingen skal være medlem af landsforeningen.

Stk. 2

Lokalafdelingerne forpligtiger sig til mindst én gang hvert andet år at afholde et åbent arrangement for landsforeningens medlemmer. Dette kan være i form af et selvstændigt træf, eller et træf afholdt i forbindelse med generalforsamlingen, en udstilling, en fællestur eller et lignende arrangement. Evt. økonomisk støtte gives af landsforeningens bestyrelse efter gældende retningslinier.

Stk. 3

Lokalforeningernes bestyrelser forpligtiger sig til, en gang årligt eller på forlangende af landsforeningens bestyrelse, at indberette antallet af medlemmer med godkendte motorcykler til landsforeningens bestyrelse.

Stk. 4

Såfremt en lokalklub ikke længere overholder ovennævnte krav, kan landsforeningens bestyrelse vælge at behandle lokalklubbens berettigelse som lokalklub under Virago MC Club Danmark.

Stk. 5

Eventuelle tvister lokalafdelingerne imellem, ordnes af de respektive involverede bestyrelser.

§10 ArrangementerStk. 1

Der afholdes internationalt træf i samarbejde med europæiske Virago MC klubber. Lokalklubber som ønsker at få træffet, skal ansøge landsforeningens bestyrelse skriftligt herom senest 6 uger før den ordinære generalforsamling året før, således at afgørelsen kan offentliggøres på generalforsamlingen.