Generalforsamling 2020
Generalforsamlings Flyer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Virago MC Club Danmark

lørdag d. 19. september 2020 kl. 11:00

hos CMC Esbjerg
Forum Kirkevej 53
Forum
6715 Esbjerg
(N55.550861, E8.474394)


Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere
  2. Formandens beretning og godkendelse
  3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af formand
  7. Valg af to revisorer
  8. Eventuelt

Vær opmærksom på at der ikke bliver omdelt kopier af vedtægter og regnskab på generalforsamlingen.

Vi ses i Forum!


Indkomne forslag til generalforsamling 2020

Der er ingen forslag


Referat fra generalforsamlingen hos CMC Esbjerg
lørdag d. 19.09.2020 kl. 11:00

1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere.

Dirigent: Nichlas Holm Nielsen
Referent: Dorte Holm Nielsen
Stemmetællere: Charlotte Østergaard og Gurli Karmisholt

2. Formandens beretning og godkendelse (se beretningen nedenfor).

Birger Johansen er lovligt fraværende grundet personlige årsager. Jens Elgaard Schmidt fremlægger beretning på Birgers vegne. Der debatteres medlemstallene på henholdsvis den officielle Virago Facebook side og siden som Nichlas har oprettet. Ole Nielsen ønsker at siderne kan ligges sammen. Bestyrelsen fortæller der er fokus på det og at de vil arbejde på en løsning.
Beretningen godkendes.

3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse v/ Poul Erik Poulsen.

Regnskabet er ikke tidsmæssigt korrekt lagt på hjemmesiden, Poul Erik Poulsen gennemgår regnskabet. Helene Nielsen stiller spørgsmål ved om man ikke kunne sætte mere fokus på eks. vis OK aftalen så vi ikke risikere at sponsoraftalen nedlægges? Der debatteres flere synspunkter i forhold til at ikke alle ”kommer forbi en OK tank” og andre har andre sponsoraftaler i form af sport og fritidsaktiviteter.
Regnskabet godkendes.

4. Indkomne forslag.

Der er ingen rettidige indkomne forslag.
Jelsi foreslår at afskaffe vedtægten om at stemmeret på generalforsamlingen er betinget af rettidig betaling. Det debatteres at vi efterhånden er så få medlemmer og så få til generalforsamlingen at betaling op til generalforsamlingen burde være tilstrækkelig. Bestyrelsen vil hen over året kigge på denne vedtægtsændring så der kan stemmes om den til næste generalforsamling.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Dorte Holm Nielsen vælges som bestyrelsesmedlem.
Den øvrige bestyrelse: Tage Knudsen, Jens Elgaard Schmidt, Helge Truelsen og Michael Nielsen Bliver siddende.

6. Valg af formand.

Michael Nielsen vælges til formand.

7. Valg af to revisorer.

Jeanette "Nuser" Nielsen og Lars Buhrkall genvælges.
Ekstern kasserer Poul Erik Poulsen er ikke på valg og ønsker at fortsætte.

8. Eventuelt.

Michael har haft skypemøde med alle de øvrige formænd på vegne af Birger. Alle landene har været påvirket i større eller mindre grad af COVID19. Planen for kommende internationale træf er flg.:

Ole Nielsen: Hjemmesiden bør opdateres på mailadresserne så rette vedkommende modtager medlemmernes henvendelser. Ole efterlyser mulighed for at eks. vis lokalformændene får mulighed for adgang til den officielle Facebook side. Bestyrelsen påtager sig at se på en løsning.

Jelsi opfordrer til at samtlige arrangementer ligges på hjemmesiden og ikke kun på Facebook siderne idet ikke alle har en Facebook profil. Det vil bestyrelsen fremadrettet være opmærksom på.

Bestyrelsen har besluttet at Jubilæumstræffet afholdes 13. 14. 15. august 2021. Djurs Custom Club har tilbudt at afholde træffet.

Bryan Nielsen foreslår at bestyrelsen opfordre alle medlemmer til at oplyse deres mail adresser. Kontingent og kalender kunne sende ad denne vej og spare klubben for porto udgifter. Bestyrelsen vil følge op og vurdere på forslaget kontra mandetimer.

Generalforsamlingen 2021: Turklubben vil som udgangspunkt gerne afholde. Turklubben har dog ikke afholdt deres generalforsamling i år grundet COVID19, men vil hurtigst muligt vende tilbage til bestyrelsen.

Årets pokal går til afgående Formand Birger for flot og mangeårigt bestyrelsesarbejde. Michael har pokalen da Birger er fraværende.

Helene Nielsen opfordrer til at kontingentet sættes til betaling ved modtagelse så betalingen sker rettidigt. Jens Elgaard Schmidt tilslutter sig og fortæller at de hos Djurs Custom Club sørger for betaling af kontingent for medlemmer til Virago Danmark da medlemmerne opkræves lokalt og landsdækkende samtidigt.

Michael Nielsen: Der er træf på Djursland 18. 19. og 20. juni 2021. Der er træf i Esbjerg 17. 18. 19. september 2021. Der er forårstræf v. Nielsen/Knudsen på Sjælland 2. weekend i marts 2021.

Mødet afsluttes ved at dirigenten takker for god ro og orden.


Formandens Beretning 2020

Siden vores generalforsamling i 2019 har der været internationalt træf i Tyskland og CMC Esbjerg afholdt som sædvanligt deres træf.

2020 har jo som I alle ved, været et meget specielt år, forårs træffet, GF, og Djurs CMC, vores 30 års jubilæums træf ligeledes aflyst samt internationalt træf i Finland måtte aflyses på grund af corona, det lykkedes dog for Djurs CMC at holde træf sidst i juli med stor succes, efter man hævede forsamlings forbuddet til 50 personer. Derfor afholdes GF nu istedet for i maj.

Vores medlems tal ligger stabilt omkring de 180 - 190 medlemmer, facebook siden Virago Danmark mc har meget stor søgning der er omkring 856 medlemmer og tallet stiger uge efter uge, hvad kan vi gøre for at få nogle af disse til at melde sig ind i klubben?

Det ville være rigtigt godt, hvis I har nogle gode ideer og forslag hertil.

Klubbens økonomi er meget stabil og ser rigtig godt ud, det vil Poul Erik komme nærmere ind på under regnskabet.

Jeg meddelte bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2019, at det var sidste gang jeg var på valg til bestyrelsen og som formand, jeg har haft 10 fantatiske år i bestyrelsen og de sidste 6 år som formand, det har været en spændende epoke, selv med de små knaster der har været undervejs, men en periode som jeg har været glad for at kunne være en del af. Men tiden er nu inde til at finde en ny formand.

Afslutnings vis vil jeg takke medlemmerne for den opbakning, jeg har haft som formand, og vil ønske den nye bestyrelse og nye formand al mulig held og lykke i tiden fremover.

Birger (3101)


Regnskab 2019


Tekst (Konto) 2019 2018
 
Indtægter  
Kontingenter 60.450 55.075
Sponsorer 1.601 1.462
 

Indtægter i alt 62.051 56.537
 
Udgifter  
News 0 7.632
Forsendelse News 0 8.956
Hjemmeside 4.273 556
Ord. generalforsamling 18.670 13.540
Medlemsarrangementer 9.000 9.000
Internationalt Træf 0 77.865
Reklame udstilling 1.880 2.350
Præmier/Gaver 1.538 1.434
Rejseudgifter 1.311 2.612
Salær kasserer 6.000 3.000
Revisor 75 0
Telefon 465 456
Kontorartikler 2.008 292
Kontingentopkrævning 3.882 2.425
Porto 2.400 84
Gebyrer 0 90
Småanskaffelser 0 1.827
 

Udgifter i alt 51.504 132.122
 

Resultat af drift 10.547 -75.585
 

Resultat før renter 10.547 -75.585
Renteindtægter 0 8
 

Årets resultat 10.547 -75.576

 
Aktiver  
Bank/Giro 9.090 14.268
Aftalekonto Højrente 101.931 101.931
Tilgodehavender 48.500 37.500
 

Aktiver i alt 159.521 153.699

 
Passiver  
Kontingenter næste år 49.100 50.825
Kontingenter NYE næste år 425 425
Skyldige 310 3.310
 
Egenkapital primo 99.139 174.715
Årets resultat 10.547 -75.576
 

Egenkapital ultimo 109.686 99.139
 

Passiver i alt 159.521 153.699