Generalforsamling 2019MC Turklubben Logo

MC-Turklubben afholder generalforsamlingstræf 24-26 maj 2019.

Sted: Druestrupvej 1, 4632 Bjæverskov N55.427858, E12.058909
Pladsen åbner fredag kl. 16:00

I forbindelse med Generalforsamlingstræffet er der mulighed for spisning fredag aften til en pris af kr. 50,-.
Bindende tilmelding til spisningen skal ske på telefon 29897006 eller mail johan@turklubben.dk senest søndag den 19.maj 2019.
Tilmelding til spisning kan ikke foretages via Facebook!

GENERALFORSAMLINGEN STARTER LØRDAG KL. 11:00.

Frokost lørdag for egen betaling.
Under træffet kan der betales med MobilePay eller kontant.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Virago MC Club Danmark

lørdag d. 25. maj 2019 kl. 11:00

hos Turklubben
Druestrupvej 1
Druestrup
4632 Bjæverskov
(N55.427922, E12.058845)


Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere
  2. Formandens beretning og godkendelse
  3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af formand
  7. Valg af to revisorer
  8. Eventuelt

Vær opmærksom på at der ikke bliver omdelt kopier af vedtægter og regnskab på generalforsamlingen.

Vi ses i Druestrup!


Indkomne forslag til generalforsamling 2019

Bestyrelsen har stillet følgende ændringsforslag til vedtægterne: (ændringer er skrevet med rødt):

§2 Landsforeningens formål

Stk. 2 (UDGÅR)

Udover at varetage medlemmernes fælles interesse for Viragoen udgiver foreningen også medlemsbladet "Virago News", hvis muligt..

§4 Generalforsamling

Stk. 8

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hånde senest 1. marts. Rettidigt indkomne forslag skal bringes i sidste "Virago News" inden generalforsamlingen, hvis muligt og skal sammen med indkaldelsen offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage før afholdelse.

ændres til

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hånde senest 1. marts. Rettidigt indkomne forslag skal sammen med indkaldelsen offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage før afholdelse.

§8 Økonomi

Stk. 9

Foreningens reviderede regnskab offentliggøres i det nummer af "News", der udkommer inden generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse, offentliggøres bestyrelsens beretning samt referat af generalforsamlingen, ligeledes på foreningens hjemmeside.

ændres til

Foreningens reviderede regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse, offentliggøres bestyrelsens beretning samt referat af generalforsamlingen, ligeledes på foreningens hjemmeside.


Referat fra generalforsamlingen hos Turklubben
lørdag d. 25.05.2019 kl. 11:00

Tilstede: 22 stemmeberettigede medlemmer, 5 ikke stemmeberettigede medlemmer.

Ole Nielsen bød velkommen.

1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere.

Dirigent: Ole Nielsen enstemmigt valgt.
Referent: Helene Nielsen enstemmigt valgt.
Stemmetællere: Bryan Nielsen og ??? enstemmigt valgt.

2. Formandens beretning og godkendelse (se beretningen nedenfor).

Formandens beretning taget til efterretning.

3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.

Regnskabet er udleveret og godkendes enstemmigt uden kommentarer.

4. Indkomne forslag (se forslagene ovenfor).

Bestyrelsens forslag godkendes enstemmigt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Hans Jørgen Wind ønsker ikke genvalg.
Birger, Tage, Jens og Michael modtager genvalg uden modkandidater.
Helge fra Syd opstiller til bestyrelsen. Han er ikke selv til stede men har sendt fuldmagt via Birger. Han vælges uden modkandidater.
Valg af suppleanter: Nichlas ønsker ikke at fortsætte som suppleant.
Helene Nielsen og Ole Nielsen vælges som suppleanter.

6. Valg af formand.

Birger Johansen genopstiller til formandsposten og genvælges.

7. Valg af to revisorer.

Jeanette "Nuser" Nielsen og Lars Buhrkall.

8. Eventuelt.

Ole Nielsen: Internationalt Træf i Tyskland. Opfordring til at melde sig til.
Birger: 21-22-23 august 2019. 30 års jubilæumstræf i Virago Danmark. Efter snak besluttes det at Djurs står for Jubilæumstræf. GF har Turklubben første bud på dernæst Esbjerg. Der kommer melding senere.
Generel snak om det dalende medlemstal. Det overlades til bestyrelsen at fremkomme med en strategi for at sikre nye medlemmer, men vi er alle ansvarlige for at fange nye medlemmer.
Der er opfordring til at der laves visitkort eller at de kan printes fra vores hjemmeside.
Opfordring til at lokalklubber offentliggør arrangementer på Virago.dk’s hjemmeside.


Formandens Beretning 2019

I 2018 var klubbens største begivenhed, det internationale træf i Rudbøl. Vi fik stor ros for maden samt arrangementet, der var dog en enkelt nordmand, som på formandsmødet hævdede, at vi havde en person i indcheckningen, der var så beruset, at vedkommende dårligt kunne tale, men der var ingen af de andre deltagere på formandsmødet der kunne nikke genkendende til dette.

Marianne og jeg havde en sjov oplevelse med selv samme person da vi var til træf hos YCCE i Nordspanien. Hver gang han så os på træfpladsen, forlod han den omgående.

Der var flere til formandsmødet som kommenterede, hvorfor vi ikke havde flotteste Bike på programmet, samt lotteri. Flotteste Bike havde vi bevidst droppet, da vi var spredt over mange forskellige områder i Rudbøl og lotteriet blev droppet efter de erfaringer vi havde i Jels, med et underskud på godt 7.500 kr.

Jeg mener at vi som klub kun kan være stolte af det internationale træf. Jeg ved godt at det var dyrt for klubben, men det var jo den beslutning, der blev vedtaget på Virago Danmarks formandsmøde i Esbjerg, hvor bestyrelsen fik klar besked om, at vi ikke skulle forvente hjælp fra lokalklubberne, så derfor kostede træffet klubkassen godt 77.000 kr.

Eftersom vi ikke udgiver News mere, er det besluttet, at en lokalklub får et tilskud på 3.000 kr. når de afholder et arrangement for Virago Danmarks medlemmer. Vi skal bare have en kopi af indbydelsen, samt et kontonr. så vil beløbet blive overført til klubben.

Vi har desværre en lille tilbagegang i medlemmer så vi er omkring 195 medlemmer nu, men det er også positivt at vi i år har haft en tilgang på 8-10 nye medlemmer.

Hans Jørgen Wind har desværre besluttet at udtræde af bestyrelsen grundet sygdom, desværre rigtig trist da Hans Jørgen har lavet et kæmpe stort stykke arbejde i bestyrelsen, og ikke mindst i forbindelse med det internationale træf. Hans Jørgen var kontaktperson til Rudbøl Grænsekro, og jeg tør slet ikke tænke på, hvad vi skulle have gjort uden ham. Rudbøl havde overhovedet ikke styr på hvem der havde booket sig ind i deres ferielejligheder, så stor ros til Hans Jørgen for indsatsen.

Hans Jørgen Wind bliver tildelt en pokal. Vandrepokalen går i år til 5xNielsen og 2xKnudsen.


Regnskab 2018


Tekst (Konto) 2018 2017
 
Indtægter  
Kontingenter 55.075 71.175
Annoncer 0 2.475
Sponsorer 1.462 1.801
 

Indtægter i alt 56.537 75.451
 
Udgifter  
News 7.632 15.244
Forsendelse News 8.956 18.305
Kørsel Redaktion 0 654
Redaktion 0 3.700
Kørsel/adm. WEB 0 7.400
Hjemmeside 556 3.810
Ord. generalforsamling 13.540 21.920
Medlemsarrangementer 9.000 7.368
Internationalt Træf 77.865 2.500
MC Jubilæum 0 -900
Reklame udstilling 2.350 3.000
Præmier/Gaver 1.434 168
Bestyrelsesmøder 0 230
Rejseudgifter 2.612 301
Salær kasserer 3.000 0
Telefon 456 465
Kontorartikler 292 1.708
Kontingentopkrævning 2.425 3.261
Porto 84 384
Gebyrer 90 0
Småanskaffelser 1.827 899
 

Udgifter i alt 132.122 91.321
 

Resultat af drift -75.585 -15.870
Afskrivninger 0 11.987
 

Resultat før renter -75.585 -27.857
Renteindtægter 8 550
 

Årets resultat -75.576 -27.306

 
Aktiver  
Bank/Giro 14.268 23.019
Aftalekonto 0 32.470
Aftalekonto Højrente 101.931 130.922
Andelskapital 0 803
Forudbetalte omkostninger 0 2.000
Tilgodehavender 37.500 51.850
 

Aktiver i alt 153.699 241.065

 
Passiver  
Kontingenter næste år 50.825 59.925
Kontingenter NYE næste år 425 425
Skyldige 3.310 6.000
 
Egenkapital primo 174.715 202.022
Årets resultat -75.576 -27.306
 

Egenkapital ultimo 99.139 174.715
 

Passiver i alt 153.699 241.065