Generalforsamling 2018Generalforsamlings Flyer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Virago MC Club Danmark

lørdag d. 26. maj 2018 kl. 11:00

hos Djurs CMC
Sognevejen 21
Nødager
8560 Kolind
(N56.339790, E10.630909)


Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere
  2. Formandens beretning og godkendelse
  3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af formand
  7. Valg af to revisorer
  8. Eventuelt

Vær opmærksom på at der ikke bliver omdelt kopier af vedtægter og regnskab på generalforsamlingen.

Vi ses i Nødager!


Indkomne forslag til generalforsamling 2018

Bestyrelsen har stillet følgende ændringsforslag til vedtægterne: (ændringer er skrevet med rødt):

§4 Generalforsamling

Stk. 3

Der indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen offentliggøres på hjemmesiden..

Stk. 8

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts. Rettidigt indkomne forslag skal bringes i sidste "Virago News" inden generalforsamlingen , hvis muligt og skal sammen med indkaldelsen offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage før afholdelse..

§7 Bestyrelsen

Stk. 7 (UDGÅR)

Bestyrelsesmedlemmer sidder perioden ud, hvis han/hun flytter ud af region han/hun repræsenterer..

§8 Økonomi

Stk. 10 (UDGÅR)

Foreningens godkendte regnskab, bestyrelsens beretning og generalforsamlingens referat offentliggøres i førstkommende udgave af Virago News efter generalforsamlingens afholdelse..


Referat fra generalforsamlingen hos Djurs CMC
lørdag d. 26.05.2018

1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere.

Dirigent: Maj-britt Schmidt.
Referent: Birger Johansen.
Stemmetællere: Charlotte Østergård og Helge Truelsen.

2. Formandens beretning og godkendelse (se beretningen nedenfor).

Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.

Helene Nielsen fremlagde foreningens regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag (se forslagene ovenfor).

De af bestyrelsen forslåede vedtægtsændringer blev godkendt.
Ved udsendelse af opkrævninger og kalender, vil det være muligt at sende en mail eller SMS til formanden, hvis man ønsker indkaldelse og regnskabet tilsendt som brev.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Ole Nyhøj udtræder af bestyrelsen.
Jens Elgaard Schmidt blev valgt i stedet.
Den øvrige bestyrelse blev genvalgt.
Suppleanter til bestyrelsen: Ole Nyhøj og Nichlas Nielsen.

6. Valg af formand.

Birger Johansen blev genvalgt.

7. Valg af to revisorer.

Jeanette "Nuser" Nielsen og Lars Buhrkall.

8. Eventuelt.

Nichlas Nielsen spurgte indtil hvilken hjælp, der skal ydes til det internationale træf, den hjælp der er behov for, vil hovedsagligt være til indskrivningen når folk ankommer, samt til at sørge for at pladsen hele tiden er rydelig.

Vi skal have fundet en ny kasserer, da Helene Nielsen har ønsket at stoppe. Helene du skal have en stor tak for det arbejde, du har gjort i rigtigt mange år som kasserer og redaktør af News, til stor glæde og gavn for Virago Danmark.


Formandens Beretning 2018

Vort medlems antal ligger nogenlunde stabilt omkring de 200, vores facebook sider har mange likes og følgere, de har begge givet nye medlemmer, så det må siges at være positivt.

Årets store begivenhed bliver det internationale træf, alt er nu aftalt og på plads, vi bliver ca. 400 deltagere, deltagerne er fra Finland, Sverig, Norge, Tyskland, Holland, Belgien, Spanien, England og Danmark.

Bestyrelsen har fulgt medlemmernes beslutning fra sidste års generalforsamling, om at vi skulle undgå for meget arbejde til lokalklubberne til det internationale træf , så vi betaler os fra alt, med bar vagter og opstilling af telte med mere, med det til følge, at vi forventer et underskud på 35.000 - 50.000 kr. da vi jo ikke har indtægter hverken på bar salg og andet.

Hans Jørgen du skal have en meget stor tak for din indsats omkring booking og opfølgning på ferieboliger og hotel værelser på Rudbøl, jeg tør slet ikke tænke på, hvilket kaos der ville have været, hvis du ikke havde taget over, da Rudbøl og englænderne slet ikke har haft styr på noget som helst, når man ser tilbage på alle de dobbelt bookninger vi har modtaget både fra Kevin og Peter, så endnu engang tusind tak.

Ole Nyhøj ønsker at træde ud af bestyrelsen, men stiller gerne op til valg som 1. suppeleant.

De 5 gange Nielsen og 2 gange Knudsen skal ligeledes have en tak for at have videre ført forårs træffet, og vi kan alle nu allerede se frem til et nyt igen i 2019, så sæt allerede nu et kryds i jeres kalender, så I ikke går glip af dette fantatiske træf.

Pokalen i år skal derfor gå til 5 gange Nielsen og 2 gange Knudsen for deres indsat med forårstræffet.

Sidst men ikke mindst bak nu op om de lokalklubber der afholder et træf, de gør et stort arbejde, så er det rigtig trist, hvis der ikke er en stor opbakning.


Regnskab 2017


Tekst (Konto) 2017 2016
 
Indtægter  
Kontingenter 71.175 76.550
Annoncer 2.475 2.475
Sponsorer 1.801 1.993
 

Indtægter i alt 75.451 81.018
 
Udgifter  
News 15.244 15.258
Forsendelse News 18.305 19.449
Kørsel Redaktion 654 0
Redaktion 3.700 3.700
Kørsel/adm. WEB 7.400 7.400
Hjemmeside 3.810 702
Ord. generalforsamling 21.920 24.495
Medlemsarrangementer 7.368 0
Internationalt Træf 2.500 1.272
MC Jubilæum -900 0
Reklame udstilling 3.000 3.000
Præmier/Gaver 168 821
Bestyrelsesmøder 230 655
Rejseudgifter 301 3.248
Telefon 465 481
Kontorartikler 1.708 0
Kontingentopkrævning 3.261 2.497
Porto 384 3
Gebyrer 0 80
Småanskaffelser 899 1.696
 

Udgifter i alt 91.321 83.859
 

Resultat af drift -15.870 -2.841
Afskrivninger 11.987 0
 

Resultat før renter -27.857 -2.841
Renteindtægter 550 2.134
 

Årets resultat -27.306 -706

 
Aktiver  
Cigarkassen 0 1.807
Bank/Giro 23.019 20.561
Aftalekonto 32.470 52.449
Aftalekonto Højrente 130.922 130.422
Andelskapital 803 803
Forudbetalte omkostninger 2.000 2.141
Tilgodehavender 51.850 58.800
Inventar værdi 0 11.987
 

Aktiver i alt 241.065 278.971

 
Passiver  
Kontingenter næste år 59.925 75.950
Kontingenter NYE næste år 425 425
Skyldige 6.000 573
 
Egenkapital primo 202.022 202.729
Årets resultat -27.306 -706
 

Egenkapital ultimo 174.715 202.022
 

Passiver i alt 241.065 278.971