Generalforsamling 2017Turklubben afholder generalforsamlingstræf 19-21 maj 2017

Sted: Seerdrupvej 17, 4200 Slagelse

I forbindelse med Generalforsamlingstræffet er der mulighed for spisning fredag aften til en pris af ca. kr 60,-.
Bindende tilmelding til spisningen kan ske på telefon 40140873 eller mail formanden@turklubben.dk senest søndag den 30.april 2017.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Virago MC Club Danmark

lørdag d. 20. maj 2017 kl. 11:00

hos Turklubben
Seerdrupvej 17
4200 Slagelse
(N55.334357, E11.342490)


Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere
  2. Formandens beretning og godkendelse
  3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af formand
  7. Valg af to revisorer
  8. Eventuelt

Vær opmærksom på at der ikke bliver omdelt kopier af vedtægter og regnskab på generalforsamlingen.

Vi ses på Seerdrupvej!


Indkomne forslag til generalforsamling 2017

Der er ingen forslag.


Referat fra generalforsamlingen på Seerdrupvej
lørdag d. 20.05.2017

1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere.

Dirigent: Maj-britt Schmidt.
Referent: Hans Jørgen Wind.
Stemmetællere: Ole Nielsen og Michael Eeg.

2. Formandens beretning og godkendelse (se beretningen nedenfor).

Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.

Helene Nielsen fremlagde foreningens regnskab.
Michael Eeg mente at kassebeholdningen er for stor og at foreningen bør bruge nogle af pengene.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

Der var ingen forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Marlis Zimmer udtræder af bestyrelsen.
Michael Nielsen blev valgt i stedet.
Den øvrige bestyrelse blev genvalgt.
Suppleanter til bestyrelsen: Jens Elgaard Schmidt og Helene Nielsen.

6. Valg af formand.

Birger Johansen blev genvalgt.

7. Valg af to revisorer.

Jeanette "Nuser" Nielsen og Lars Buhrkall.

8. Eventuelt.

Henriette Knudsen fik pokalen for sit store arbejde med vores officielle Facebook side.


Formandens Beretning 2017

2016 har igen været et rimeligt godt år for Virago Danmark, vores medlemstal er meget stabilt, vi mister medlemmer af flere forskellige årsager, men der kommer hele tiden nye til, vores hjemmeside samt vores nye Facebook side er med til, at der er en stigende interesse for vores klub.

Bestyrelsen syntes også, vi har en god og stabil opbakning til vores lokalklubbers træf, det skal vi bare holde fast i.

Vores Facebook side, mener bestyrelsen har været en stor succes, men mere om dette lidt senere, så vil Henriette Knudsen forklare jer om siden, der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til Henriette.

Bestyrelsen har arbejdet med det internationale træf i 2018, det er nu på plads, stedet bliver Rudbøl Grænse kro, stedet er valgt udfra, at vi i mindst muligt omfang skal lave en masse, så vi har besluttet, at betale for ikke at skulle være praktiske grise, men der er og vil blive nogle små opgaver, vi skal deltage i, vi skal bl.a være med til at holde campingpladsen i orden, så der hele tiden er pænt, vi skal jo tage hensyn til de andre campister.

Vi har svært ved at få medlemmerne til at skrive til News, bestyrelsen mener derfor, at vi skal overveje at stoppe med at udgive News. Vores redaktør Matias har meget svært ved at få lavet News, når der ikke er nogle artikler til bladet. Bestyrelsen har den opfattelse, at når der ikke er større interesse for at skrive til News, at vi i stedet for, laver et nyhedsbrev, som kommer både på hjemmesiden og vores Facebook side, og de af jer, der ønsker det, kan få det på jeres mail, vi skal bare have jeres mail adresser.

Så der vil være mulighed fremover at søge om tilskud hvis man afholder træf, tilskuddet skal være til glæde og gavn for Virago Danmarks medlemmer.


Regnskab 2016


Tekst (Konto) 2016 2015
 
Indtægter  
Kontingenter 76.550 83.700
Annoncer 2.475 3.750
Sponsorer 1.993 1.968
Diverse indtægter 0 175
 

Indtægter i alt 81.018 89.593
 
Udgifter  
News 15.258 15.902
Forsendelse News 19.449 21.708
Kørsel Redaktion 0 766
Redaktion 3.700 5.200
Kørsel/adm. WEB 7.400 3.700
Hjemmeside 702 426
Ord. generalforsamling 24.495 21.722
Medlemsarrangementer 0 4.726
Internationalt Træf 1.272 0
MC Jubilæum 0 42.753
Reklame udstilling 3.000 10.258
Præmier/Gaver 821 674
Bestyrelsesmøder 655 1.330
Rejseudgifter 3.248 5.596
Telefon 481 209
Kontorartikler 0 2.472
Kontingentopkrævning 2.497 3.152
Porto 3 280
Gebyrer 80 215
Småanskaffelser 1.696 0
 

Udgifter i alt 83.859 141.095
 

Resultat af drift -2.841 -51.501
 

Resultat før renter -2.841 -51.501
Renteindtægter 2.134 3.013
 

Årets resultat -706 -48.488

 
Aktiver  
Cigarkassen 1.807 700
Bank/Giro 20.561 24.955
Aftalekonto 52.449 57.246
Aftalekonto Højrente 130.422 128.499
Andelskapital 803 743
Forudbetalte omkostninger 2.141 2.497
Tilgodehavender 58.800 57.575
Inventar værdi 11.987 11.987
 

Aktiver i alt 278.971 284.204

 
Passiver  
Kontingenter næste år 75.950 80.400
Kontingenter NYE næste år 425 425
Skyldige 573 650
 
Egenkapital primo 202.729 251.217
Årets resultat -706 -48.488
 

Egenkapital ultimo 202.022 202.729
 

Passiver i alt 278.971 284.204