Generalforsamling 2016Djurs CMC afholder generalforsamlingstræf 27-29 maj 2016

Sted: Sognevejen 21, 8560 Kolind

Pladsen åbner fredag kl. 18:00
Der vil være noget at spise fredag kl. 19:00-20:30 for egen betaling
Live band fredag aften
Morgenmad lørdag kl. 08:00-10:30
GENERALFORSAMLINGEN STARTER LØRDAG KL. 11:00
Frokost lørdag kl. 13:30-15:00 for egen betaling
Aftensmad lørdag kl. 19:00
Morgenmad søndag kl. 08:00-10:30
Pladsen forlades søndag kl. 12:00


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Virago MC Club Danmark

lørdag d. 28. maj 2016 kl. 11:00

hos Djurs CMC
Sognevejen 21
8560 Kolind
(N56.339790, E10.630909)


Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere
  2. Formandens beretning og godkendelse
  3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af formand
  7. Valg af to revisorer
  8. Eventuelt

Vær opmærksom på at der ikke bliver omdelt kopier af vedtægter og regnskab på generalforsamlingen.

Vi ses i Nødager Mark!


Indkomne forslag til generalforsamling 2016

Bestyrelsen har stillet følgende ændringsforslag til vedtægterne: Tilføjelse til §6 Landsforeningens ledelse og rettelse i §7 Bestyrelsen (ændringer er skrevet med rødt):

§6 Landsforeningens ledelse

Stk. 1

Landsforeningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5 stemmeberettigede medlemmer. Valget foregår på følgende måde: De fremmødte vælger deres bestyrelsesmedlemmer blandt de opstillede , under hensyntagen til, at der til enhver tid kun kan være 2 repræsentanter fra samme lokalklub.

§7 Bestyrelsen

Stk. 7 UDGÅR

Bestyrelsesmedlemmer sidder perioden ud, hvis han/hun flytter ud af region han/hun repræsenterer.

Chefen (1683) har stillet følgende ændringsforslag til vedtægterne: Tilføjelse/rettelse til §8 økonomi (ændringer er skrevet med rødt):

§8 Økonomi

Stk. 9

Foreningens reviderede regnskab offentligtgøres i det nummer af News, der udkommer inden generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse, offentliggøres bestyrelsens beretning samt referat af generalforsamlingen, ligeledes på foreningens hjemmeside.

Stk. 10

Foreningens godkendte regnskab, Bestyrelsens beretning og generalforsamlingens referat offentliggøres i førstkommende udgave af Virago News efter generalforsamlingens afholdelse.


Referat fra generalforsamlingen i Nødager Mark
lørdag d. 28.05.2016

1. Valg af dirigent,referent samt 2 stemmetællere.

Dirigent: ???!.
Referent: Maj-britt Schmidt.
Stemmetællere: Ingelise Rasmussen og Ann Arent.

2. Formandens beretning og godkendelse (se beretningen nedenfor).

Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse (se regnskabet nedenfor).

Kassereren fremlagde foreningens regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag (se forslagene i indkaldelsen ovenfor).

Søren Brøgger, Marianne Johansen, Ole Nielsen, Tonny Kikkenborg og Nichlas Nielsen havde alle et indlæg om bestyrelsens forsalg om, at der kun kan være 2 bestyrelses medlemmer fra samme lokalklub, og om det eventuelt ville kunne skabe problemer.

Forslagne blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsen blev genvalgt:
Marlis Zimmer
Ole Nyhøj
Tage Knudsen
Hans Jørgen Wind.
Suppleanter til bestyrelsen:
Jens Elgaard Schmidt og Helene Nielsen.

6. Valg af formand.

Birger Johansen blev genvalgt.

7. Valg af to revisorer.

Jeanette "Nuser" Nielsen og Lars Buhrkall blev begge genvalgt.

8. Eventuelt.

Ole Nielsen overakte en gave til Ann Arent Djurs CMC fra Turklubben.

Matias Myhre redaktør for News opfordrede medlemmerne til at sende deres billeder og historier til bladet så vi kan få et spændende blad.

Generalforsamlingen afholdes i 2017 på Sjælland af Turklubben, hvis de er interesserede.


Formandens Beretning 2016

2015 jeg syntes det har været et godt år for klubben, vi har fået nogle nye medlemmer og vort medlems tal er ret stabilt.

Motorcykel vejret har ikke i 2015 været af det bedste, så vi kan håbe at, 2016 bliver bedre, men der skal så heller ikke meget til, at det bliver bedre.

2015 var vort jubilæums år, det blev fejret med et super flot træf efter min mening, festudvalget skal have en stor tak for deres indsats. Festudvalget var Ole Nielsen Turklubben, Yvonne Kold Virago Syd, Jens Schmidt Djurs CMC,Tage Knudsen Esbjerg CMC, Claus Tassing Virago Midtsjælland.

Vort Jubilæums træf vil jeg gerne betegne som en kæmpe succes, vi var tæt på at 100 Virago medlemmer, som havde en kæmpe fest, jeg ved ikke hvor mange, der kom forbi til vort åbent hus, men der kiggede mange forbi i løbet af dagen. Jeg skal også hilse fra Bike Shoppen, de havde en super dag, og var meget glade for at måtte være med.

Connie og Ole Nyhøj skal have en stor tak for, at vi måtte være hjemme hos dem, samt det store arbejde de gjorde for, at vi kunne afholde et super træf.

Ja vores kasserer Helene er rigtig meget ked af, at 2015 gav et lille underskud, men jubilæums træffet har kostet, men både bestyrelsen og festudvalget var meget enige om at jubilæumstræf godt måtte koste lidt penge, så Helene det gør ikke noget at det gør en smule ondt, bare det ikke sker for tit.

Jeg syntes at der i 2015 har været en større tilslutning, til de træf vores lokal klubber har afholdt, og det er jo glædeligt, så kære lokalklubber hold jer endeligt ikke tilbage.

Jeg ved godt, at vi er i god tid, men vi skal afholde Internationalt træf i 2018, vi har fået en aftale med Rudbøl Grænse kro og camping plads, det er et super flot sted, en stor camping plads hvor vi kan få et areal helt for os selv, de har 240 senge pladser fordelt på kroens værelser, lejligheder samt camping hytter, men meget mere her om senere.

Pokalen skal gives videre i år, efter at Djurs CMC fik den sidste år, jeg ved ikke hvordan I har det, men valget har ikke været svært i år, bestyrelsen har ihvertfald slet ikke været i tvivl, den skal Connie og Ole Nyhøj have.

Vores Facebook side som Nichlas lavede får rigtigt mange forespørgsler om hjælp til reparationer, det er super godt, at der er så mange af jer der svarer, og kommer med forslag til hvad der kan eller skal gøres for at løse problemerne, jeg ved ikke om det kan lade sig gøre, men skal vi prøve at lave en side hvor, man kan henvende sig med spørgsmål ?? Evt. med billeder eller små videoklip.

Vi har fået en officiel Facebook side, det er tilsyneladende en meget stor succes, vi har rigtigt mange besøgende på siden, og mon ikke det kan give nogle flere medlemmer til klubben på sigt.

Jeg vil gerne komme med en opfordring til jer alle, hvis vi stadigvæk gerne vil kunne modtage et spændende News, er det utroligt vigtigt, at I sender jeres oplevelser til vores redaktør og meget gerne nogle billeder der udbygger jeres historie.

Vi har 2 gæster i dag, det er Henriette Knudsen der vil for tælle om vores nye Facebook side, og Matias Myhre som gerne vil hilse på os, Matias er vores redaktør på News, så tag godt i mod dem begge, jeg syntes at det er dejligt, at der er nogen ude fra klubben, der vil os det godt.


Regnskab 2015


Tekst (Konto) 2015 2014
 
Indtægter  
Kontingenter 83.700 96.175
Annoncer 3.750 3.750
Sponsorer 1.968 2.944
Diverse indtægter 175 625
 

Indtægter i alt 89.593 103.494
 
Udgifter  
News 15.902 12.462
Forsendelse News 21.708 11.047
Kørsel Redaktion 766 1.223
Redaktion 5.200 4.275
Kørsel/adm. WEB 3.700 3.700
Hjemmeside 426 393
Ord. generalforsamling 21.722 22.255
Medlemsarrangementer 4.726 7.817
MC Jubilæum 42.753 0
Reklame udstilling 10.258 5.250
Præmier/Gaver 674 0
Bestyrelsesmøder 1.330 1.045
Rejseudgifter 5.596 8.657
Revisor 0 1.300
Telefon 209 84
Kontorartikler 2.472 2.562
Kontingentopkrævning 3.152 5.301
Porto 280 600
Gebyrer 215 0
Småanskaffelser 0 2.609
 

Udgifter i alt 141.095 90.585
 

Resultat af drift -51.501 12.909
 

Resultat før renter -51.501 12.909
Renteindtægter 3.013 2.903
 

Årets resultat -48.488 15.813

 
Aktiver  
Cigarkassen 700 26.102
Bank/Giro 24.955 17.830
Aftalekonto 57.246 78.317
Aftalekonto Højrente 128.499 126.165
Andelskapital 743 0
Forudbetalte omkostninger 2.497 11.239
Tilgodehavender 57.575 66.150
Inventar værdi 11.987 11.987
 

Aktiver i alt 284.204 337.792

 
Passiver  
Kontingenter næste år 80.400 84.900
Kontingenter NYE næste år 425 375
Skyldige 650 1.300
 
Egenkapital primo 251.217 234.586
Årets resultat -48.488 16.631
 

Egenkapital ultimo 202.729 251.217
 

Passiver i alt 284.204 337.792