Generalforsamling 2014Generalforsamlings Flyer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Virago MC Club Danmark

lørdag d. 7. juni 2014 kl. 11:00

hos Custom MC Club Esbjerg
Forum Kirkevej 53
6715 Esbjerg N
(N55.55085, E8.47433)


Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere
  2. Formandens beretning og godkendelse
  3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af formand
  7. Valg af to revisorer
  8. Eventuelt

Vær opmærksom på at der ikke bliver omdelt kopier af vedtægter og regnskab på generalforsamlingen. Du bedes derfor medbringe den udsendte indkaldelse.

Vi ses i Esbjerg!


Indkomne forslag til generalforsamling 2014

Bestyrelsen har stillet følgende ændringsforslag til vedtægterne (De nuværende vedtægter er skrevet med sort - ændringerne er skrevet med rødt):

§2 Landsforeningens formål

Stk. 2

Udover at varetage medlemmernes fælles interesse for Viragoen udgiver foreningen også medlemsbladet "Virago News".

Ændres til:

Stk. 2

Udover at varetage medlemmernes fælles interesse for Viragoen udgiver foreningen også medlemsbladet "Virago News", hvis muligt.

§4 Generalforsamling

Stk. 7

Beslutning om foreningens opløsning kræver ¾ af samtlige medlemmers samtykke. I tilfælde af landsforeningens opløsning går et eventuelt kasseoverskud og klubbens øvrige midler til MC interesseorganisationen DMC.

Ændres til:

Stk. 7

Beslutning om foreningens opløsning kræver ¾ af samtlige medlemmers samtykke. Evt. overskud fordeles mellem lokalklubberne. Fordelingen udregnes således at lokalklubben modtager et beløb pr. stemmeberettiget medlem af VMCCDK.

§6 Landsforeningens ledelse

Stk. 1

Landsforeningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som vælges på følgende måde: 2 personer vest for Lillebælt, 2 personer øst for Storebælt og 1 person fra Fyn og øerne. Valget foregår på følgende måde: De fremmødte vælger deres bestyrelsesmedlem blandt de opstillede fra deres region.

Ændres til:

Stk. 1

Landsforeningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5 stemmeberettigede medlemmer. Valget foregår på følgende måde: De fremmødte vælger deres bestyrelsesmedlemmer blandt de opstillede.

Udgår:

Stk. 1A

Regionerne indstiller selv deres kandidater til bestyrelsen.

Stk. 1B

Såfremt en region ikke kan opstille kandidater til bestyrelsen, vælges kandidaterne iblandt og af den samlede Generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

Tilføjes:

Stk. 11

Bestyrelsen varetager salg af mærker. Danmarksbuen og Viragomærket kan kun købes af klubbens medlemmer.

Udgår:

§11 Kludebutikken

Stk. 1

Kludebutikkens bestyrer vælges af landsforeningens bestyrelse.

Stk. 2

Bestyreren varetager salg af landsforeningens tøj. Danmarksbuen og Viragomærket kan kun købes af klubbens medlemmer.

Stk. 3

Bestyreren sørger selv for at indhente tilbud på nyt tøj og lignende.

Stk. 4

Alt indkøb af nye artikler skal først godkendes af landsforeningens bestyrelse.

Stk. 5

Landsforeningens bestyrelse fastsætter priser på det udvalgte tøj.

Stk. 6

Kludebutikkens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 7

Kassereren for landsforeningen kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Stk. 8

De valgte revisorer for landsforeningen er samtidigt revisorer for kludebutikken.


Referat fra generalforsamlingen i Esbjerg
lørdag d. 07.06.2014

Nichlas Nielsen (2993) bød velkommen til Virago Danmarks 24. generalforsamling.

1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere.

Dirigent: Maj-britt Schmidt (327).
Referent: Birger Johansen (3101).
Stemmetællere: Helge Truelsen (362) & Jens Schmidt (794).
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt og dermed lovlig.
Der var 26 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Formandens beretning og godkendelse (se beretningen nedenfor).

Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.

Kassereren fremlagde foreningens regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag (se forslagene i indkaldelsen ovenfor).

Alle bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Nichlas (2993) og Tonny (448) trådte ud af bestyrelsen.
Ole Nyhøj (1901) og Claus Tassing (2945) blev valgt i stedet.
Den øvrige bestyrelse blev genvalgt.
Suppleanter til bestyrelsen: Helge Truelsen (362) og Marlis Zimmer (3238).

6. Valg af formand.

Birger Johansen (3101) blev valgt.

7. Valg af to revisorer.

Jeanette "Nuser" Nielsen (2969) og Lars Buhrkall (3312).

8. Eventuelt.

I anledning af klubbens 25 års jubilæum i 2015, blev der nedsat et festudvalg bestående af følgene personer: Tage Knudsen (1992), Ole Nielsen (685), Jens Schmidt (794), Yvonne Kold (3196) samt Claus Tassing (2945).

Der var flere indlæg omkring vores jubilæums fest. Bestyrelsen og festudvalget kommer hurtigst muligt med en dato og placering for festens afholdelse.

Yamaha på Bakken bliver den 25. april 2015.


Formandens Beretning 2014

1. Velkommen til den 24. Generalforsamling i Virago Danmark.
Klubbens situation er ved at være stabil, vi var sidste år 250 medlemmer og i år er der 225 betalende medlemmer. News er også ved at være stabil, faktisk så stabil at bladet først udkommer når der er noget i det. Så hellere blive overrasket når det kommer, end at vide det ikke kommer. Bestyrelsen har arbejdet lidt på en billigere trykker til bladet, og der er fundet en Holland som vi har kæmpet lidt med, der er lige lidt forhandling så alle bliver tilfredse.

2. Der er ikke sket de store tiltag i årets løb. Bestyrelsen har lagt en del arbejde i Yamaha på Bakken, og især Birger har gjort et stor stykke arbejde for at div. Yamaha klubbers tilstedeværelse kunne lade sig gøre. Vores egen stand på Bakken var gemt lidt væk, men vi havde til gengæld også første parket sidste år, så det må naturligvis gå på tur. Virago Danmark arrangerede en weekend, for at alle i klubben som havde lyst til at være med, kunne være med for en rigtig billig skilling. Og der var da også et lille men rigtig hyggeligt fremmøde i den lejede spejderhytte, og hele weekenden var en super succes. Bestyrelsen havde besluttet at bruge lidt penge på arrangementet, med bus, hytte og altid billige drikkevare. Så må vi nok erkende at vi manglede altså lige lidt flere fremmødte!

3. Så en opsang: klubbens OK sponsoraftale er igen ved at blive lukket, fordi den ikke udvider med nye aktive kort. Det syntes vi faktisk er tæske ærgerligt og rigtig dårligt at klubben ikke engang kan opretholde den aftale. De få år klubben har haft OK aftalen, så er der faktisk kommet små 10.000 kr. i kassen, som evt. kunne blive til kontingentnedsættelse på et tidstpunkt, eller til flere billige arrangementer som det vi lavede til Bakke arrangementet.

4. Lokalklubberne har hvert sit at se til, og det virker som om det har været lidt turbulent det sidste års tid for mange af klubberne. Tragiske hændelser og interne gnidninger, som man desværre ikke kan komme uden om. Derfor har Virago Danmark i sidste øjeblik valgt at flytte GF, da vi mente vi ikke kunne stå indenfor alternativet. Så det gik ud over Per Josefsen her i Esbjerg, som nu er blevet formand igen. For jeg begyndte at kime ham ned for at få ham overtalt til at vi skulle have GF´en i Virago Danmark flyttet til Esbjerg i en fart. Der var bare ingen der tog telefonen, for jeg valgte at ringe midt om natten - og vækkede et helt ressort i Thailand hvor Per og Karin boede - indtil Per fik ringet tilbage i min arbejdstid for at få stoppet den kimen om natten. Som undskyld for den plagen og som tak for hjælpen til hele CMC Esbjerg, for hurtigt respons og for at hjælpe med generalforsamlingen på rekort tid, har vi i bestyrelsen besluttet at CMC Esbjerg skal have vandrepokalen i år.

5. Nu går jeg af som formand og bestyrelsesmedlem gennem 6 år. Tonny trækker sig som næstformand og bestyrelsesmedlem gennem 5 år. Men de sidste 3 der sidder i bestyrelsen har mod på mere, og Birger buler ud på midten af gode ideer, så på min opfordring er der en tæske god formand gemt i ham. I 2015 skal der arrangeres et brag af et træf, for til næste år fylder klubben 25 år. Så jeg tror på at vi nok skal finde to nye bestyrelses medlemmer her i dag.

Tak!

Formanden


Regnskab 2013


Tekst (Konto) 2013 2012
 
Indtægter  
Kontingenter 96.850 116.237
Annoncer 2.625 7.125
Sponsorer 1.836 1.583
 

Indtægter i alt 101.311 124.946
 
Udgifter  
News 32.634 32.442
Forsendelse News 13.121 20.271
Kørsel Redaktion 2.299 7.000
Redaktion 3.700 3.300
Kørsel/adm. WEB 3.700 3.200
Hjemmeside 765 225
Ord. generalforsamling 19.733 19.793
Medlemsarrangementer 1.110 0
Reklame udstilling 4.669 0
Præmier/Gaver 467 1.043
Bestyrelsesmøder 1.055 454
Rejseudgifter 4.805 3.067
Revisor 1.800 0
Telefon 134 279
Kontorartikler 897 110
Kontingentopkrævning 5.561 3.591
Porto 48 850
Småanskaffelser 649 599
 

Udgifter i alt 97.152 96.229
 

Resultat af drift 4.158 28.716
Afskrivninger 2.077 0
 

Resultat før renter 2.081 28.716
Renteindtægter 2.413 2.706
 

Årets resultat 4.495 31.422

 
Aktiver  
Cigarkassen 0 85
Bank/Giro 12.912 19.548
Aftalekonto 241.584 218.176
Forudbetalte omkostninger 1.477 3.402
Tilgodehavender 85.125 105.025
Udlån Kludebutikken 0 2.077
 

Aktiver i alt 341.099 348.316

 
Passiver  
Kontingenter næste år 93.375 116.650
Kontingenter NYE næste år 375 375
Skyldige 12.762 1.200
 
Egenkapital primo 230.091 198.668
Årets resultat 4.495 31.442
 

Egenkapital ultimo 234.586 230.091
 

Passiver i alt 341.099 348.316