Generalforsamling 2013Generalforsamlings Flyer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Virago MC Club Danmark

lørdag d. 24. maj 2013 kl. 11:00

hos Virago Syd
v/ Ole Nyhøj
Møjbølvej 2
Øster Lindet
6630 Rødding
(N55.29950, E9.15081)


Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere
  2. Formandens beretning og godkendelse
  3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af formand
  7. Valg af to revisorer
  8. Eventuelt

Vær opmærksom på at der ikke bliver omdelt kopier af vedtægter og regnskab på generalforsamlingen. Du bedes derfor medbringe News eller tage midtersiderne ud og medbringe dem.

Vi ses i Øster Lindet!


Indkomne forslag til generalforsamling 2013

Tage Knudsen har fremsat forslag om at Generalforsamlingen 2014 rykkes en uge frem,. således at man kan køre til Internationalt Træf i Tyskland i samlet flok.


Referat fra generalforsamlingen i Øster Lindet
lørdag d. 24.05.2013

Nichlas Nielsen (2993) bød velkommen til Virago Danmarks 23. generalforsamling.

1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere.

Dirigent: Gallon (142) blev forslået og enstemmigt valgt.
Referent: Birger Johansen (3101).
Stemmetællere: Dot (443) & Tage Knudsen (1992).
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt og dermed lovlig.
Der var 28 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Vi er 317 medlemmer hvoraf 250 har betalt kontigent.

2. Formandens beretning og godkendelse (se beretningen nedenfor).

Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.

Kassereren fremlagde foreningens regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

Tage Knudsens forslag om at flytte GF en uge blev enstemmigt vedtaget.
GF i 2014 bliver derfor afholdt lørdag d. 7. juni 2014.
Tage Knudsen og Ole Nielsen arrangere turen til det Internationale træf i 2014.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Aude (808) trådte ud af bestyrelsen.
Helene Nielsen (1683) blev valgt i stedet.
Den øvrige bestyrelse blev genvalgt.
Ny suppleant til bestyrelsen: Helge Truelsen (362).

6. Valg af formand.

Nichlas Nielsen (2993) blev genvalgt.

7. Valg af to revisorer.

Marlis Zimmer (3238). Formanden kontakter Svend Ove Banhsen for at høre om han vil forsætte som revisor.

8. Eventuelt.

Marlis Zimmer (3238) undersøger de Tyske regler for færdsel og hvad vi skal have af sikkerheds udstyr på vores vej igennem Tyskland


Formandens Beretning 2013

1. Velkommen til den 23. Generalforsamling i Virago Danmark. Nu er en sammentømret bestyrelse nødt til at sige tusind for kampen til Aude, og takke for et flot stykke arbejde der er gjort med medlems registrering og samarbejde med Spir om hjemmesiden. Også en stor tak til Helene for det fantastiske arbejde med NEWS de sidste mange år. Alle har nydt dine blade og alle ved at det har været en stor opgave at have på sig, så bestyrelsen vil også gerne sige tusind tak til dig. Claus Tassing har overtaget denne kæmpeopgave og der er noget at leve op til, men har allerede med første blad og lidt hjælp fra Helene eller måske meget, bevist at det bliver af samme standard. Husk at sende masser af billeder og historier til Claus. Der er brug for det, så News er sjovt for både læseren og for Claus. Annoncen om redaktørjobbet var slået op i 2 år, før Claus reagerede på den og tog jobbet. Bestyrelsen har derfor besluttet, at når man begiver sig ud i den slags for klubben går pokalen fra sidste års pokalmodtagere Virago syd, til Claus Tassing i 2013. Kom herop Claus.

2. Samarbejdet med Yamaha har i år/sidste år været lidt indviklet. Vi bliver kaldt til møde af Yamaha med en dagsorden ang. mere brug af Yamaha butikker, og faktisk lidt brok fra Yamaha´s side. Men hele mødet udviklede sig til en rigtig positiv stemning og vi fik sammen arrangeret Yamaha på Bakken, som vi nok må kalde for en succes. En rigtig hyggelig dag, med en masse Virago Danmark venner fra hele landet. Fed opbakning. Og så havde vi også foto konkurrencen på Fyn sidste år, også her skal vi sige tak for hjælpen med telt opsætning og nedrivning efter konkurrencen, faktisk et par rigtig gode dage vi havde der i Ringe.

3. GF Forsikring har været noget af en skuffelse, og vi er nu så trætte af dem, at vi faktisk overvejer at sætte dem en stol for døren. De har blandt andet lovet os nye info foldere om klubben, og de har faktisk ikke opfyldt noget som helst. Så nu har vi faktisk fået Yamaha til at lave de foldere til os. Vi vil nu se, om vi kan finde en ny forsikringspartner, men samtidig tænker vi, at det bliver svært med det antal medlemmer vi er tilbage, men så er det nok bare sådan det bliver.

4. Lokalklubberne har igen sidste år vist, at selvom vi er få, kan vi sagtens få banket nogle fede og sjove træf på benene, så vi kan mødes og hygge rundt omkring i landet. Vintertræf er vist ved at bide sig fast i klubben, og det kan vi som bestyrelse bruge til noget, for når der ikke er opbakning til formands-/medlemsmøder, så tager vi bare selv ordet til denne begivenhed. Virago Østjylland og Virago Syd, har indtil videre skrevet sig ind i historien, med nogle gode dage i vinterperioden. Så lad mig endnu engang, opfordre til at bakke op om de arrangementer, lokal klubbernearrangere. Det er den eneste måde, vi som klub overlever på.

5. Medlemsstatus: vi er nu 250 medlemmer og 67 ikke betalende i klubben, og hvis vi skal se på sidste års medlemstal, ligger vi stort set på samme antal, så nu kan det vel kun gå den rigtige vej igen.

6. Til sidst må jeg lige kommet med lidt øv. Turklubbens Formand Kjeld døde desværre her i foråret af hjerneblødning i hjernestammen. Og i sidste weekend under Virago Øst's Pinsetræf, slog en 60 årig motorcyklist sig ihjel foran adskillige øjenvidner, deriblandt en af Øst´s gæster. Så pas på jer selv, vi skal bruge jer i lang tid endnu.

På vegne af Virago Danmarks bestyrelse. 2993 Nichlas


Regnskab 2012


Tekst (Konto) 2012 2011
 
Indtægter  
Kontingenter 116.237 171.110
Annoncer 7.125 7.125
Sponsorer 1.583 7.313
Diverse indtægter 0 330.409
 

Indtægter i alt 124.946 515.958
 
Udgifter  
News 32.442 29.165
Forsendelse News 20.271 19.752
Kørsel Redaktion 7.000 2.800
Redaktion 3.300 3.200
Kørsel/adm. WEB 3.200 3.000
Hjemmeside 225 225
Ord. generalforsamling 19.793 19.330
Internationalt Træf 0 351.563
MC Herning 0 6.110
Reklame udstilling 0 6.152
Præmier/Gaver 1.043 0
Bestyrelsesmøder 454 600
Rejseudgifter 3.067 3.158
Revisor 0 2.370
Telefon 279 280
Kontorartikler 110 702
Kontingentopkrævning 3.591 0
Porto 850 827
Gebyrer 0 120
Småanskaffelser 599 0
 

Udgifter i alt 96.229 449.359
 

Resultat af drift 28.716 66.599
Afskrivninger 0 750
 

Resultat før renter 28.716 65.849
Renteindtægter 2.706 2.667
 

Årets resultat 31.422 68.517

 
Aktiver  
Cigarkassen 85 255
Bank/Giro 19.548 7.166
Aftalekonto 218.176 192.276
Andelskapital 0 200
Forudbetalte omkostninger 3.402 3.469
Tilgodehavender 105.025 130.637
Udlån Kludebutikken 2.077 25.000
 

Aktiver i alt 348.316 359.005

 
Passiver  
Kontingenter næste år 116.650 158.762
Kontingenter NYE næste år 375 375
Skyldige 1.200 1.200
 
Egenkapital primo 198.668 130.151
Årets resultat 31.442 68.517
 

Egenkapital ultimo 230.091 198.668
 

Passiver i alt 348.316 359.005