Generalforsamling 2011


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Virago MC Club Danmark

lørdag d. 28. maj 2011 kl. 11:00

hos Virago MC Club Østjylland
Sognevejen 21
Nødager Mark
8560 Kolind
(N56.33934 E10.63054)


Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere
  2. Formandens beretning og godkendelse
  3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af formand
  7. Valg af to revisorer
  8. Eventuelt

Vær opmærksom på at der ikke bliver omdelt kopier af vedtægter og regnskab på generalforsamlingen. Du bedes derfor medbringe News eller tage midtersiderne ud og medbringe dem.

Vi ses i Nødager Mark!


Indkomne forslag til generalforsamling 2011

Forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen 2011 indgivet af bestyrelsen:
(De nye forslag, der skal stemmes om, er fremhævet med kursiv og rød skrift)

§ 2 Landsforeningens formål
Stk. 3 Kontingentet til Virago MC Club Danmark går primært til produktion og distribution af "Virago News", hvis indhold og drift, bestyrelsen har det overordnet ansvar for. Den daglige drift af "Virago News" varetages af redaktionen.

ændres til:
§ 2 Landsforeningens formål
Stk. 3 Udgår

§ 3 Medlemmer
Stk. 3 MC-klubber, enkeltpersoner og firmaer, som ønsker at støtte landsforeningen, kan opnå passivt medlemskab og kan derved modtage "Virago News", samt deltage i arrangementer. Kontingent for passivt medlemskab er lig normalt kontingent.

ændres til:
§ 3 Medlemmer
Stk. 3 MC-klubber, enkeltpersoner og firmaer, som ønsker at støtte landsforeningen, kan opnå passivt medlemskab og kan derved deltage i arrangementer. Kontingent for passivt medlemskab er lig normalt kontingent.

§ 6 Landsforeningens ledelse
Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Bestyrelsen overtager 14 dage efter generalforsamlingen ansvaret for foreningens ledelse af den afgående bestyrelse, såfremt denne ikke har forlangt ekstraordinær generalforsamling jvf. § 5 stk. 2.

ændres til:
§ 6 Landsforeningens ledelse
Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig. Bestyrelsen overtager 14 dage efter generalforsamlingen ansvaret for foreningens ledelse af den afgående bestyrelse, såfremt denne ikke har forlangt ekstraordinær generalforsamling jvf. § 5 stk. 2.

§ 7 Bestyrelsen
Stk. 3 Over forhandlingerne udfærdiger sekretæren et referat. Eventuelle mindretal har krav på at få deres mening med i referatet. Referaterne kan beses hos bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 7 Bestyrelsesmedlemmer mister deres position og træder ud af bestyrelsen, hvis han/hun flytter ud af region han/hun repræsenterer.

ændres til:
§ 7 Bestyrelsen
Stk. 3 Over forhandlingerne udfærdiger sekretæren et referat. Eventuelle mindretal har krav på at få deres mening med i referatet. Referatet vil blive offentliggjort.
Stk. 7 Bestyrelsesmedlemmer sidder perioden ud, hvis han/hun flytter ud af region han/hun repræsenterer.

§ 11 Kludebutikken
Stk. 2 Bestyreren varetager salg af landsforeningens tøj til klubbens medlemmer.

ændres til:
§ 11 Kludebutikken
Stk. 2 Bestyreren varetager salg af landsforeningens tøj. Danmarksbuen og Viragomærket kan kun købes af klubbens medlemmer.


Referat fra generalforsamlingen i Nødager Mark
lørdag d. 28.05.2011

Formanden bød velkommen

1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere.

Majbritt Schmidt (327) blev forslået og enstemmigt valgt.
Referent: Birger Johansen (3101).
Stemmetællere: Per Frølund (335) & Meike Dirac.
Det blev konstateret at generalforsamlingen var varslet rettidigt og dermed lovlig.
Der var 35 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Formandens beretning og godkendelse (se beretningen nedenfor).

Kommentarer til beretningen:
Jacob Jacobsen (3213): OK aftalen eksisterer ikke ifølge OK. Jo den gør. Jacob forespørger igen og hvis han får forkert svar igen kontaktes bestyrelsen.
Karin Josefsen (3083): Gælder OK aftalen også for fyrings olie? Bestyrelsen undersøger.
Karin Josefsen (3083): Får nye medlemmer besked om, at der er en lokalklub i området? Hvorfor gives der kun tilskud for Virago Dk medlemmer.
Hans Jørgen Wind (2506): Lokalklubberne skal også selv gøre noget for at vi får flere medlemmer i Virago DK.
Jens Schmidt (794): Lokalklubberne er selv for dårlige til at gøre noget for at fastholde deres medlemmer
Helene Nielsen (1683): Man skal ikke køre Yamaha for at være medlem af Virago DK.
Karin Josefsen (3083: Vi ved jo heller ikke hvor mange af klubbens medlemmer som stadig har motorcykel.
Michael Eeg (2981): Mener, vi skal være en klub kun for Viragoer.
John "Jelsi" Nielsen (123): Det drejer sig ikke om hvad klubben kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for klubben.
Lisbeth "Aude" (808): Vi prøver at gå ind og lave overordnede aftaler, med fordele for klubbens medlemmer.
Ole Nielsen (685): Spurgte til de 8 nye medlemmer som har købt nye cykler, hvad sker der når Morten får deres indmeldelse. De skal kontaktes af lokalklubben i deres område.
Lisbeth "Aude" (808): Er lydhør for forslag til hvordan bestyrelsen skal håndtere disse indmeldelser.
Per Frølund (335): Vi skal huske at lokalklubberne også gør et stykke arbejde for at få medlemmer til Virago DK.
John "Jelsi" Nielsen (123): Jeg har selv været fortaler for at News blev digitalt.
Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.

Kassereren fremlagde foreningens regnskab, som blev godkendt uden bemærkninger

4. Indkomne forslag.

Alle bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget, undtagen fjernelsen af § 2 stk 3, som blev vedtaget med 34 stemmer for og 1 stemme imod.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsen blev genvalgt.
Suppleanter til bestyrelsen: Helene Nielsen (1683) og Jens Schmidt (794).

6. Valg af formand.

Nichlas Nielsen (2993) blev genvalgt.

7. Valg af to revisorer.

Bjarne Madsen (1732) og Bente Tassing (2997) blev valgt til revisorer.

8. Eventuelt.

Der var ingen lndlæg under eventuelt.


Formandens Beretning 2011

1. Velkommen til den 21. Generalforsamling i Virago Danmark. Først og fremmest tak til Virago øst og ikke mindst Biker Jens og Maibritt for at lægge privaten til. Og jeg kan vidst godt på bestyrelsens vegne godt sige tak for valget sidste år.

2. Bestyrelsen har stort set kigget alt efter i sømmende nu. Hjemmesiden har fået nyt design og er blevet rigtig brugervenlig. Spir har lagt rigtig mange timer i at lave hjemmesiden om, og sørget for at medlemmer nu kan følge med i hvad bestyrelsen går og laver. Så behøver I ikke vente på at næste NEWS udkommer. Så stor tak til Spir for det store arbejde. Som I nok har lagt mærke til vil der senere i dag, blive nogle vedtægtsændringer som vi skal stemme om. Bestyrelsen har gået alle klubbens vedtægter igennem, og lavet dem om til hvordan vi synes der skulle moderniseres i klubbens vedtægter. Det er gjort for at gøre nogle ting nemmere for fremtidige bestyrelser, og for at åbne for nye muligheder. På trods af et stort stykke arbejde fra Virago Syd, har der selvfølgelig også været en hel del arbejde med internationalt træf, som bliver et brag af et træf, som vi alle glæder os til.

3. økonomien er noget træng i klubben og der SKAL gøres noget. Som vist i NEWS er NEWS en rigtig stor udgift, og vi har snakket om at få NEWS udgivet på nettet for at spare penge, MANGE PENGE. Sidste år blev kontingentet sat op med 75 kroner, og vi synes ikke at løsningen vil være at sætte kontingentet op igen i år. Det er dog også en kendsgerning at de faldende medlemstal er årsag til klubbens ringere midler og muligheder for tilskud til arrangementer og div.
Vi sendte sidste år 518 giro-kort ud ved juletid, og da betalingsfristen var udløbet var der 375 medlemmer tilbage i klubben. Vi regner med at efterhånden som folk finder deres giro-kort igen og efter et veloverstået internationalt træf, så lander vi på de 500 medlemmer igen til årsskiftet. Der skal penge i kassen, HVAD SKAL VI GøRE? Sidste år snakkede vi om at klubben fik en sponsoraftale med OK benzin, den OK aftale kan give klubben penge i kassen og er blevet en realitet. Bare de første 6 måneder klubben havde aftalen, havde 15 personer tilmeldt sig OK-aftalen og sparet over 500 kroner sammen til klubben og de penge, de går lige i klub kassen. Det bliver lige pludselig mange penge hvis alle fik tilmeldt sig den OK aftale så bliv nu tilmeldt, jo flere der er medlem af aftalen jo flere penge kan vi få det sjovt for. Lokalklubbers tilskud til træf og andre arrangementer, bør i bund grund lægges an på hvor mange medlemmer der er i lokalklubben der også er medlem af Virago Danmark. Dette kunne være en fair fordeling af pengene, og samtidig sørge for at alle får en del at afholde træf og arrangementer for. Dette vil dog til hver en tid være den siddende bestyrelse, der kan råde og bestemme hvordan pengene skal deles ud, for der kan sagtens være år hvor der slet ingen midler er at dele ud af. Men måden her kunne være med til at hjælpe at der hele tiden ville være medlemmer i Virago Danmark og alle får fuldt udbytte af sit kontingent. Udover OK-aftalen som ryger i klubbens kasse, som kommer alle til gode, har klubben også fået lavet en aftale der kommer alle medlemmer af Virago DK til gode. Navnet er BIKEGEAR.dk. Bikegear er en Online butik, med masser af gode ting og sager, såsom MC-beklædning og masser af smøremidler og andre lækker ting. Bikegear giver alle medlemmer af klubben 10% rabat ved køb under 2500 kr, og ved over 2500 kr gives der 15% rabat. Udover det giver de sponsorrater til klubben ved evt. arrangementer, og de dukker op med dragging jeans til vores internationale træf. Bikegear vil derfor fremover være synligt på vores hjemmeside. Og med link direkte til deres showroom på nettet.

4. Bestyrelsen har kigget på lokalklubberne, og Aude har kigget i medlemslisterne og har overblikket over medlemmer i nærområdet af diverse lokalklubber. Aude er kommet på det fantastiske danske ord hjælpepakke. Med en hjælpepakke vil man som lille lokal klub få hjælp til at finde medlemmer i nærområdet, og få tilskud og hjælp til hjemmeside og anden måde at vise sin klub frem på. Så skal der måske arbejdes videre på at få lavet en Virago Fyn igen? Og måske vil de aktive medlemmer der er på fyn være med til at lave en Virago fyn igen? Jeg er via opringninger blevet spurgt om en lokal klub på Fyn.

5. News, man fristes næsten til at sige vi beklager den forringede billede kvalitet. Hold da op hvor en opsang hjalp sidste år, men det hjalp så også kun i et par udgivelser. Nu er det simpelthen ikke sjov at lave NEWS mere. Helene skal trække historier ud af medlemmer, og skal selv sidde og bruge ugers arbejde på at få bladet fyldt op. Og minde folk på hvornår der er deadline. Og meningen med redaktørjobbet er at man bare skal sætte medlemmernes historier ind i bladet og ikke sidde og skrive dem selv. Derfor kom der et meget skrabet NEWS ud i starten af året, for måske nogle ville synes det var flovt, på trods af jeg selv var fortaler for at det skulle sendes ud, var det egentlig lidt flovt at sidde som formand og få negative meldinger tilbage på sådan et lavsigt blad. Nu kan vi blive nødt til at smide NEWS på nettet, og så udkommer der kun NEWS når der er materiale nok, og ydermere kan vi samtidigt spare mange penge på trykker og forsendelse, for NEWS er en seriøs stor ressource sluger her i klubben.

6. Til mødet med Yamaha i slutningen af sidste år snakkede vi med Morten Brondbjerg ang. Messe og int-træf + medlemsregistrering ved køb af ny Yamaha, forslaget fra Bryan ved sidste års GF. Og det blev vel modtaget. Vi fandt på løsning hvor Yamaha og Virago DK slår halv skade, for at se hvordan det går det første års tid. Bestyrelsen prøvede også at få nogle udsigter på diverse nye XVS modeller, og Morten oplyste os om, at der ville gå et par år før der vil komme nye Custom/STAR modeller til Europa, grundet Yamaha´s underskud i 2009. Det er desuden omkostningstungt at få miljø godkendt US modeller til EURO 4 norm, så Raider og Stryker må vente lidt på sig. Morten var meget positiv, og var endnu engang klar til at hjælpe og bakke op omkring klubben. Yamaha betalte vores messe i Herning i februar, og kommer med en del sjov til både store og små til vores internationale træf i Jels, så Yamaha vil være på pletten hvor det sker, og i år er det altså i Jels det sker.

7. Afsnit 7 er ikke færdig da jeg håber på mere info fra Gunnar i GF Forsikring, Top dk's aftrædelse og Velkommen til GF. (Red.: Aftalen med GF kom i hus fredag, så formanden fortalte rent faktisk om den nye forsikringsaftale).

8. Som afslutning vil jeg sige tusind tak for alt det arbejde der bliver lagt i internationalt træf både fra syd og andres vegne, og det er lidt med vilje at der ikke bliver sagt en hel masse om træffet fra min side, da der lige har været info møde og vi sikkert også får endnu mere at vide i dag. Så skal jeg selvfølgelig også huske at sige tak til alle der hjalp til ved messen i Herning, hvor vi også havde nogle fede dage blandt mc venner og andet godt folk. På messen fik vi 12 meget interesserede henvendelser hvor de 8 af dem er blevet nye medlemmer. Så vil jeg endeligt sige klubben skal fortsætte med at hjælpe hinanden, og lad dette endnu en gang være en opfordring til tilmelding og engagement mellem hinandens klubber, og gør det nemt for alle lokalklubber. Bedre koordinering af arrangementer så som lokale som Virago dk arrangementer, vi har et formands møde om året, til at få disse ting til at gå op i en højere enhed så vi ikke ligger arrangementer i sammen weekend eller dage. Det sku for ærgerligt når folk er nød til at aflyse noget fordi der er for ringe tilmelding til.

På vegne af bestyrelsen: Formanden (2993)


Regnskab 2010


Tekst (Konto) 2010 2009
 
Indtægter  
Kontingenter 157.125 184.420
Annoncer 9.500 19.000
Diverse indtægter 0 969
 

Indtægter i alt 166.625 204.389
 
Udgifter  
News 59.233 66.893
Forsendelse News 41.188 50.641
Kørsel Redaktion 1.500 5.238
Redaktion 3.239 3.200
Kørsel/adm. WEB 2.754 4.045
Hjemmeside 1.246 2.555
Ord. generalforsamling 28.684 28.213
Lokalklubber 7.645 18.000
Internationalt Træf 1.000 0
MC Belle Center 0 16.526
MC Herning 0 16.196
Reklame udstilling 4.595 4.692
Transport Kludebutik 0 3.281
Bestyrelsesmøder 1.715 997
Rejseudgifter 11.764 9.854
Revisor 812 8.000
Telefon 388 3.200
Kontorartikler 39 1.177
Kontingentopkrævning 3.215 4.448
Porto 365 1.438
Gebyrer 4 477
Småanskaffelser 0 1.248
 

Udgifter i alt 169.393 250.325
 

Resultat af drift -2.768 -45.935
 

Resultat før renter -2.768 -45.935
Renteindtægter 2.369 5.084
 

Årets resultat -399 -40.851

 
Aktiver  
Cigarkassen 313 683
Bank/Giro 22.371 28.686
Aftalekonto 90.708 113.084
Andelskapital 200 200
Forudbetalte omkostninger 20.000 0
Tilgodehavender 13.475 19.250
Udlån Kludebutikken 25.000 25.000
 

Aktiver i alt 172.069 186.904

 
Passiver  
Kontingenter næste år 22.125 27.000
Skyldige 19.793 29.354
 
Egenkapital primo 130.550 171.401
Årets resultat -399 -40.851
 

Egenkapital ultimo 130.151 130.550
 

Passiver i alt 172.069 186.904