Generalforsamling 2020
Generalforsamlings Flyer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Virago MC Club Danmark

lørdag d. 19. september 2020 kl. 11:00

hos CMC Esbjerg
Forum Kirkevej 53
Forum
6715 Esbjerg
(N55.550861, E8.474394)


Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere
  2. Formandens beretning og godkendelse
  3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af formand
  7. Valg af to revisorer
  8. Eventuelt

Vær opmærksom på at der ikke bliver omdelt kopier af vedtægter og regnskab på generalforsamlingen.

Vi ses i Forum!


Indkomne forslag til generalforsamling 2019

Der er ingen forslag


Regnskab 2019


Tekst (Konto) 2019 2018
 
Indtægter  
Kontingenter 60.450 55.075
Sponsorer 1.601 1.462
 

Indtægter i alt 62.051 56.537
 
Udgifter  
News 0 7.632
Forsendelse News 0 8.956
Hjemmeside 4.273 556
Ord. generalforsamling 18.670 13.540
Medlemsarrangementer 9.000 9.000
Internationalt Træf 0 77.865
Reklame udstilling 1.880 2.350
Præmier/Gaver 1.538 1.434
Rejseudgifter 1.311 2.612
Salær kasserer 6.000 3.000
Revisor 75 0
Telefon 465 456
Kontorartikler 2.008 292
Kontingentopkrævning 3.882 2.425
Porto 2.400 84
Gebyrer 0 90
Småanskaffelser 0 1.827
 

Udgifter i alt 51.504 132.122
 

Resultat af drift 10.547 -75.585
 

Resultat før renter 10.547 -75.585
Renteindtægter 0 8
 

Årets resultat 10.547 -75.576

 
Aktiver  
Bank/Giro 9.090 14.268
Aftalekonto Højrente 101.931 101.931
Tilgodehavender 48.500 37.500
 

Aktiver i alt 159.521 153.699

 
Passiver  
Kontingenter næste år 49.100 50.825
Kontingenter NYE næste år 425 425
Skyldige 310 3.310
 
Egenkapital primo 99.139 174.715
Årets resultat 10.547 -75.576
 

Egenkapital ultimo 109.686 99.139
 

Passiver i alt 159.521 153.699